Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vai trò của Bộ Tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài / Trần Anh Tuấn // Dân chủ và pháp luật.2 (263)/2014. - H., 2014. - 8-12; 18 .
Đề cập đến vấn đề giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của Bộ Tư pháp Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ xu hướng đó, Bộ Tư pháp phải không ngừng nỗ lực làm tốt việc tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng chính phủ hoàn thiện về mặt thể chế pháp luật liên quan và khẩn trương đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý cho công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1