Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân và phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động / Lê Hồng Quang // Tòa án nhân dân.9/2013. - H., 2013. - 5-10 .
Nội dung bài viết bao gồm các phần: 1. Thực trạng hoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân. 2. Phương hướng cơ bản hoạt động phòng, chống tội phạm giết người theo chức năng của Tòa án nhân dân.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1