Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Đỗ Xuân Lân - H. 2011. - 228tr. ; 29cm..
Luận án gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Chương II: Cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Chương III: Thực trạng thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay; Chương IV: Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật đối với bảo đảm thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

       1 of 1