Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tăng quyền hạn tố tụng hình sự cho kiểm sát viên để bảo đảm hoạt động tranh tụng / Nguyễn Ngọc Kiện // Kiểm sát.17 (9/2013). - H., 2013. - 19-24 .
Bài viết đưa ra thực trạng về hệ thống quyền hạn Tố tụng hình sự của Kiểm sát viên. Phân tích những bất cập trong các quy dịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự về nhiệm vụ, quyền hạn của viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên. Bài viết đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về quyền hạn và mối quan hệ trong tố tụng hình sự giữa viện trưởng và kiểm sát viên để đề cao tính chủ động hơn trong hoạt động nghiệp vụ, hoạt động tranh tụng… cũng như tính độc lập, tự chịu trách nhiệm của kiểm sát viên.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1