Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước / Nguyễn Thanh Hải // Nghiên cứu lập pháp.16 (248) tháng 8/2013. - H., 2013. - 40-43 .
Để góp phần thực hiện tốt chủ trường cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, bài viết kiến nghị một số giải pháp nhằm bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong quá trình cổ phần hóa DNNN: Lập quỹ hỗ trợ cho người lao động vay để mua cổ phiếu trong cổ phần hóa, điều này góp phần trả lời câu hỏi “cổ phần hóa sẽ đem lại lợi ích cho ai”, sẽ khiến người lao động quan tâm, nhiệt tình hơn đến sản xuất. Thực hiện đồng bộ các chính sách đối với người lao động sau cổ phần hóa.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1