Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 : Báo cáo phúc trình / Nguyễn Quốc Việt - . - 11 tr. ; 29 cm..
Báo cáo phúc trình gồm có các nội dung: Sự cần thiết triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ" Bình luận khoa học pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính"; Nội dung nghiên cứu của đề tài; Phương pháp tổ chức nghiên cứu đề tài; Phạm vi và nội dung nghiên cứu; Yêu cầu chung của việc bình luận khoa học nội dung pháp lệnh; Nhu cầu thực tế và đối tượng thụ hưởng; Quá trình tổ chức nghiên cứu thực hiện đề tài
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân địa phương (Góp phần sửa đổi chế định hội đồng nhân dân trong hiến pháp 1992)/ : Đề tài khoa học cấp bộ năm 2011- 2012: / Thái Vĩnh Thắng - . - 487 tr. ; 30 cm..
Đề tài luận giải, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân địa phương ở Việt Nam hiện nay nhằm góp phần sửa đổi chế định HĐND trong Hiến pháp 1992 và luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND 2003.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng bộ luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam : Phần: Sở hữu và quyền sở hữu nhà nước / Dương Thị Thanh Mai - H., 1990. - 315 tr. ; 30 cm..

Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Dự án điều tra cơ bản "Thực tiễn thi hành một số chế định của Bộ Luật dân sự năm 2005 phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật dân sự" : Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra / TS. Võ Đình Toàn - . - 320 tr. ; 29 cm..
Nội dung chính của đề tài gồm ba phần: Phần thứ nhất: Những thông tin chung về dự án. Phần thứ hai: Những vấn đề chung về bộ Luật dân sự năm 2005 và kết quả thi hành. Phần thứ ba: Thực trạng thi hành một số chế định của Bộ Luật dân sự năm 2005 và kiến nghị hoàn thiện.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Dự án điều tra cơ bản về thực trạng thi hành pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn : Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra / TS. Nguyễn Văn Hiển - . - 205 tr. ; 29 cm..
Kết quả thực hiện dự án là cơ sở vững chắc phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thiện thể chế pháp lý và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường, thị trấn nói riêng, khắc phục những hạn chế bất cập trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở nói chung
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3