Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Cơ sở lý luận, ý nghĩa thực tiễn của thống kê tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện chế độ thống kê tư pháp ở Việt Nam / Vũ Văn Tuấn - 1991. - 194 tr. ; 22 cm..
Đề tài gồm 4 phần: Phần 1. Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu đề tài. Phần 2. Các chuyên đề. Phần 3. Kết quả điều tra xã hội học. Phần 4. Thông tin - Tư liệu.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1