Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và các luật khác / Trần Thị Thu Phương // Nhà nước và pháp luật.8/2013. - H., 2013. - 58-64; 71 .
Bài viết nhận diện xung đột giữa Luật Cạnh tranh và các luật có liên quan bao gồm luật chung cũng như luật chuyên ngành khác. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số phương hướng giải quyết tình trạng xung đột trên.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
A practical guide to national competition rules across europe / Marjoric Holmes - Kluwer law international., 2004. - 476 tr. ; 24 cm.
Nội dung sách giới thiệu chung về luật cạnh tranh. Những đóng góp của các quốc gia: Đức, Úc, Bỉ, Đan Mạch, Anh, Pháp,...Vấn đề ứng dụng luật của mỗi quốc gia có những điểm tương đồng và khác biệt. Những vấn đề kiện cáo trước toà án về những sai phạm trong thi hành luật.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Áp dụng luật cạnh tranh trong giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền / Trần Thùy Linh // Nghiên cứu lập pháp.6(262)3/2014. - H., 2014. - tr.43-50 .
Qua hơn 8 năm thi hành, Luật cạnh tranh đã thể hiện vai trò nhất định trong việc đảm bảo trật tự thị trường lành mạnh, tuy nhiên việc thực thi vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm Luật cạnh tranh. Trong bài viết tác giả đưa ra 2 trường hợp, vụ việc vi phạm Luật cạnh tranh để dẫn chứng cho việc vi phạm này.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Áp dụng pháp luật cạnh tranh và phân bổ thực hiện độc quyền nhà nước qua một vụ xét xử / Phan Thông anh // Nghiên cứu lập pháp.số 12/ tháng 6/2012. - H.;, 2012. - tr.46-52 .
Bài viết cho rằng sự độc quyền nhà nước trong 1 số lĩnh vực là cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động điều hành nhà nước, nhưng để việc thực hiện độc quyền được công khai, minh bạch, tránh sự lạm dụng của 1 số doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý thực hiện 1 số lĩnh vực độc quyền và gây thiệt hại cho cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện quyền độc quyền ngà nước, cần thiết phải ban hành 1 đạo luật quy định về độc quyền nhà nước
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bình luận khoa học luật cạnh tranh / Lê Hoàng Oanh - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2005. - 300tr. ; 21cm.
Cuốn sách trình bày chi tiết những bình luận về các điều khoản luật cạnh tranh nhằm mục đích góp phần nhận thức đầy đủ về nội dung của đạo luật mới này từ cách tiếp cận khoa học và thực tiễn
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12