Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của các yếu tố tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận / Ngô Thị Chính - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2007. - 439tr. ; 21cm.
Cuốn sách đề cập đến điều kiện sinh thái và đặc điểm dân cư,những yếu tố ảnh người ảnh hưởng tới phát triển kinh tế,sự vận động,biến đổi của xã hội Chăm
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Căn tính tộc người - H. : Nxb Thông tin khao học xã hội, 1998. - 264tr. ; 19cm.
Cuốn sách giới thiệu những luận điểm mới của các nhà khoa học về vấn đề căn tính (tính , bản sắc, căn cước, tính đồng nhất)tộc người
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,môi trường của một số tộc người ở Tây Bắc và Tây Nguyên / Hoàng Văn Quynh // Nghiên cứu lập pháp .Số 4 (308) Kỳ 2- Tháng 2/2016. - Hà Nội, 2016. - 12-18 tr. .
Nội dung bài viết bao gồm: 1.Khái niệm luật tục 2.Các quy định về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong luật tục của một số tộc người ở Tây Bắc và Tây Nguyên
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Luật tục trong đời sống các tộc người ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh - H. : Tư pháp, 2014. - 337 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách bao gồm 11 chương, đi vào khảo sát các khía cạnh khác nhau của luật tục, các hình thức phát triển của luật tục, nội dung luật, việc thực thi luật tục...
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Race and Ethnic Relations / John A. Kromkowski - USA : Mc Graw - Hill; Dushkin, 2002/2003. - 221 tr. ; 27 cm.
Nội dung gồm 10 bài: Bài 1- Chủng tộc và tộc người trong các điều luật Mỹ; Bài 2- Nền dân chủ: Xâm chiếm, các thuộc địa, nô lệ và sắc tộc; Bài 3- Nhập cư và các trải nghiệm của người Mỹ; Bài 4- Dân tộc thiểu số bản xứ; Bài 5- Người Mỹ latinh/Hispanic; Bài 6- Người Mỹ gốc Phi; Bài 7- Người Mỹ gốc châi Á; Bài 8- Sự đồng nhất các tộc người: Kinh nghiệm và sự đa dạng hoá bền bỉ; Bài 9- Các yếu tố Tôn giáo - tộc người: Những thách thức trong thời kỳ sắp xếp trật tự mới; Bài 10- Tìm hiểu thuyết đa minh văn hoá.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2