Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cần thay thế Luật Công chứng hiện hành bằng Luật Công chứng và Luật Trình tự thủ tục công chứng / Nguyễn Hữu Tình // Pháp lý.9/2013. - H., 2013. - 7-8 .
Tác giả bài viết tham gia góp ý và kiến nghị đến kỳ họp của Quốc hội về một số điều của Luật Công chứng: cần thay thế Luật Công chứng hiện hành bằng Luật Công chứng và Luật Trình tự thủ tục công chứng.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1