Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác kiểm dịch y tế / Hoàng Văn Phương // Quản lý nhà nước.07/2013. - H., 2013. - 64-66 .
Kiểm dịch y tế là kiểm tra y tế để phát hiện các bệnh phải kiểm dịch và giám sát các bệnh truyền nhiễm đối với người, các phương tiện vận tải khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. Tại Việt Nam, kiểm dịch y tế biên giới là hoạt động của hệ thống y tế dự phòng thuộc ngành y tế có nhiệm vụ đảm bảo an ninh y tế quốc gia, phòng ngừa, bảo vệ và khống chế không để bệnh dịch thâm nhập, lan truyền vào lãnh thổ Việt Nam. Tác giả bài viết đề cập đến các giả pháp tăng cường quả lý nhà nước đối với hoạt động kiểm dịch y tế.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1