Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những nguyên tắc của đấu tranh lý luận ở nước ta hiện nay / Lê Hữu Nghĩa // Cộng sản.850 (8/2013). - H., 2013. - 41-47 .
Đấu tranh lý luận là một trong những hình thức của đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. Đấu tranh lý luận vừa phản ánh đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị, vừa là công cụ, vũ khí sắc bén của đấu tranh kinh tế và đấu tranh chính trị, không thông qua đấu tranh lý luận để chống lại những quy định sai trái, thù địch thì không thể củng cố, bảo vệ và phát triển hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, làm nền tảng cho toàn bộ cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản để thực hiện mục tiêu cuối cùng là xây dựng thành công CNXH và chủ nghĩa cộng sản.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1