Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định công chứng hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất / Đỗ Hoàng Yến, Vũ Thị Lý // Dân chủ và Pháp luật.04/2013. - H., 2013. - 2-9; 15 .
Nội dung bài viết nêu và phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định công chứng hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1