Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật / Hồ Sỹ Trung // Pháp lý.7/2013. - H., 2013. - 13-14 .
Tác giả bài viết phân tích một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1