Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tìm hiểu về các tội xâm phạm hoạt động Tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan Tư pháp / Nguyễn Thị Thu Trang // Kiểm sát.08/2013. - H., 2013. - 27-33 .
Tác giả bài viết đi sâu nghiên cứu về khái niệm, thực trạng, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các tội xâm phạm hoạt động Tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc cơ quan Tư pháp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1