Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chế định trách nhiệm liên đới dưới góc độ thực tiễn / Nguyễn Thị Mân // Dân chủ và pháp luật.Số chuyên đề tháng 8/2013. - H., 2013. - .
Bài viết bình luận một số bản án cần phải xác định trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. Bài viết cho rằng việc xác định rõ trách nhiệm của từng người trong phần trách nhiệm liên đới có vai trò quan trọng cả về mặt thực tiễn là lý luận . Làm rõ được nội dung lý luận về trách nhiệm dân sự liên đới cũng như bảo đảm được nguyên tắc bồi thường thiệt hại nhanh chóng, chính xác, hợp lý. Đồng thời đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại trong thực tiễn, vì khi đó người bị thiệt hại có nhiều phương án lựa chọn cho mình theo hướng có lợi nhất.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1