Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biến đổi khí hậu và quyền con người: một số nhìn nhận ban đầu / Nguyễn Mạnh Hùng;Vũ Huy Thục // Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới.Số 4(tháng 4/2011). - H.;, 2011. - tr.3-9 .
Bài viết gồm 3 phần: một là, biến đổi khí hậu từ cách tiếp cận "quyền" ;hai là,tiến triển của chương tình nghị sự quốc tế về biến đổi khí hậu và quyền con người;ba là, luật hoá mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và quyền con người
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1