Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 227 tr. ; 21 cm..
Cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia phân tích về thực trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam, từ đó đề ra những giải pháp nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động đối với Việt Nam, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển bền vững.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hội thảo khoa học “Quyền tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” / Hải Việt // Dân chủ và pháp luật.11/2013. - H., 2013. - 63-64 .
Vào các ngày 23 – 24/10/2013, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức hội thảo khoa học “Quyền tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo cho rằng: Nguyên tắc độc lập tư pháp cần được thể hiện ở một số nội dung cơ bản. 1. Cơ quan tòa án phải được xây dựng và tổ chức hoạt động độc lập, phải có những quy chế hoạt động riêng không chung và không thể giống với cơ quan hành pháp và lập pháp. 2. Tòa án là nơi thực hiện đầy đủ, rõ ràng nhất về quyền tư pháp, cho nên các quyết định của tòa án phải được đảm bảo thi hành và không chịu sự can thiệp của bất kỳ củ thể nào trong xã hội.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ quan bảo hiến ở Việt Nam khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 / Hoàng Văn Tú // Dân chủ và pháp luật.07/2013. - H., 2013. - 26-34 .
Trong tình hình mới, nhất là khi chúng ta đã và đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, việc nghiên cứu đổi mới hoàn thiện cơ chế bảo hiến nói chung và cơ quan bảo hiến nói riêng cho phù hợp là nhiệm vụ cần thiết, tất yếu. Tác giả bài viết bàn về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ quan bảo hiến ở Việt Nam khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Quyền tự do hoạt động thương mại ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Phạm Hoàng Giang - H. : Hà Nội 2007. - 203 tr. ; 27 cm..
Thực tiễn Việt Nam tồn tại khá phổ biến việc các doanh nghiệp lạm dụng các điều kiện thương mại chung, các hợp đồng mẫu. Do đó cần phải nghiên cứu xác định bản chất các hợp đồng này. Những hạn chế bất cập của hợp đồng này đặt ra yêu cầu cấp thiết cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện kịp thời.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội – những vấn đề lý luận và thực tiễn / Đinh Văn Quế // Tòa án nhân dân.Tháng 08/2013. - H., 2013. - 22-24 .
Tác giả bải viết bàn về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1