Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Số chuyên đề: Ngành Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 - H. : Tư pháp, 2012. - 200 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách tập hợp các ý kiến của các nhà khoa học trong Ngành Tư pháp về quan điểm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, bình luận về những chế định cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, bình luận về những chế định cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1