Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ: Lý thuyết và thực tiễn / Nguyễn Hữu Hải - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 518 tr. ; 21 cm..
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I. Các thời kỳ phát triển của khoa học hành chính công Hoa Kỳ; Phần II. Các lý thuyết về hành chính công
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1