Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam / Hoàng Mai Hương - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 158 tr. ; 21 cm..
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I. Quyền con người và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng của V.I.Lênin về quyền con người; Chương II. Tư tưởng của V.I.Lênin về dân chủ, quyền dân tộc tự quyết, quyền chính trị và quyền tham gia; Chương III. Ý nghĩa và giá trị thực tiễn tư tưởng của V.I.Lênin về quyền con người ở Việt Nam
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của " sửa đổi lối làm việc" Khu di tích Chủ tịch Hồ CHí Minh tại Phủ Chủ tịch - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - tr.255 ; cm.24.
Nội dung chính của cuốn sách gồm 4 phần chính sau: Phần 1: Nội dung tác phẩm" sửa đổi lối làm việc" Phần 2: Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của tác phẩm" sửa đổi lối làm việc" Phần 3: Một số bài viết về nội dung tác phẩm" sửa đổi lối làm việc" Phần 4: Một số chuyện kể về phong cách làm việc Hồ Chí Minh
Đầu mục: 3

       1 of 1