Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của Phật Giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản / Nguyễn Thị Thùy Anh - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 241 tr. ; 21 cm..
Cuốn sách gồm 3 chương: Chương I. Khái quát về Phật giáo Nhật Bản; Chương II. Phật giáo trong đời sống tinh thần Nhật Bản trước hiện đại; Chương III. Phật giáo và đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản hiện đại - Một số so sánh với Việt Nam.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1