Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đời sống văn hóa của cư dân Hà Nội / Nguyên Hữu Minh - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 291 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách “Đời sống văn hóa của cư dân Hà Nội” là kết quả khảo sát bước đầu về đời sống văn hóa của cư dân Hà Nội tại 24 xã/phường thuộc Thủ đô do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thực hiện. Cuốn sách tập trung phân tích về hiện trạng và xu hướng phát triển một số khía cạnh trong đời sống văn hóa của người dân Hà Nội, trong đó có mức độ hưởng thụ các hoạt động văn hóa và giải trí.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1