Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bộ tài liệu lưu trữ, kỷ yếu Luật thủ đô : Báo cáo, ý kiến góp ý và hội thảo về dự án Luật thủ đô / Quyển 3 Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - H. : Tư pháp, 2016. - 1415 tr. ; 29 cm..
Cuốn sách có nội dung về các bài báo cáo, ý kiến góp ý và hội thảo về dự án Luật thủ đô.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bộ tài liệu lưu trữ, kỷ yếu Luật thủ đô : Giới thiệu tổng quan về dự án Luật thủ đô và chính sách đặc thù của thủ đô Hà Nội / Quyển 1 Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - H. : Tư pháp, 2016. - 347 tr. ; 29 cm..
Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về dự án Luật thủ đô và chính sách đặc thù của thủ đô Hà Nội
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bộ tài liệu lưu trữ, kỷ yếu Luật thủ đô : Hồ sơ dự án luật trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua (Quốc hội khóa XII) / Quyển 4 Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - H. : Tư pháp, 2016. - 763tr. ; 29cm..
Cuốn sách có nội dung về hồ sơ dự án luật trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua (Quốc hội khóa XII)
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bộ tài liệu lưu trữ, kỷ yếu Luật thủ đô : Hồ sơ dự án luật trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua (Quốc hội khóa XIII) / Quyển 5 Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - H. : Tư pháp, 2016. - 1231 tr. ; 29 cm..
Cuốn sách có nội dung về hồ sơ dự án luật trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua (Quốc hội khóa XIII)
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bộ tài liệu lưu trữ, kỷ yếu Luật thủ đô : Nghiên cứu pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý thủ đô / Quyển 2 Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - H. : Tư pháp, 2016. - 835tr. ; 29cm..
Cuốn sách có nội dung về nghiên cứu pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý thủ đô
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 19