Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cấu thành tội phạm và các giai đoạn thực hiện tội phạm- những vấn đề lý luận và thực tiễn Đinh Văn Quế // kiểm sát.22/2018. - H., 2018. - tr. 9-18 .
bài viét phân tích Cấu thành tội phạm và các giai đoạn thực hiện tội phạm- những vấn đề lý luận và thực tiễn


2
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng luật đăng ký tài sản tại Việt nam : Đề tài khoa học cấp Bộ / Hồ Quang Huy - 2015. - 281tr. ; 29cm..
Đề tài gồm có 3 chương và 11 chuyên đề tập trung nghiên cứu những nội dung chính sau:Những vấn đề lý luận về đăng ký tài sản và lịch sử phát triển của pháp luật đăng ký tài sản tại Việt nam; Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xây dựng pháp luật về đăng ký tài sản; Mối quan hệ và phạm vi điều chỉnh giữa Luật đăng ký tài sản với các đạo luật có liên quan;Pháp luật hiện hành về ĐKBĐS đề xuát giải pháp hoàn thiện PL về ĐKTS; PHáp luật hiện hành về ĐKQSDĐ,TS gắn liền với đất- đề xuất giải pháp hoàn thiện PLvề ĐKTS;Triển khai hoạt động ĐK...; Thực tiễn ĐKTS và đề xuất giải pháp hoàn thiện PL về ĐKTS; Thực trạng về PL ĐKQSHTT đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về ĐKTS...
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Hành chính công và quản trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Trọng Bình - H. : Chính trị quốc gia, 2018. - 320tr. ; 21cm..
Nội dung cuốn sách giới thiệu một số lý thuyết điển hình của hành chính công và quản trị công; đặc biệt là tập trung giới thiệu các lý thuyết của hành chính công và quản trị công hiện đại, có sự ảnh hưởng lớn cả về phương diện lý luận và thực tiễn trên thế giới hiện nay. Đồng thời, cuốn sách cũng đề cập một số vấn đề về cải cách hành chính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay.
Đầu mục: 3

4
International Trade Law: Theory and Practice : Kèm theo sổ tay Luật thương mại quốc tế và hướng dẫn cho giáo viên / Raj Bhala - H. : Tư pháp, 2006. - 797tr. ; 26,5cm..
Cuốn tài liệu là một công cụ hữu ích cho việc giảng dậy về đàm phán, thi hành, giải quyết tranh chấp và nhận thức chung về các qauy định và nghĩa vụ của các hiệp định và thông lệ về thương mại quốc tế...
Đầu mục: 1
5
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Lê Duy Tường // kiểm sát.17/2019. - H., 2019. - tr. 25-31 .
Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản       1  2  3 of 3