Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biên niên lịch sử Bộ tư pháp Việt Nam (1945-2002) / Tập1 Bộ Tư pháp - H. : Tư pháp, 2015. - 571 tr. ; 19 cm..
Cuốn sách đã tập hợp, hệ thống những sự kiện lịch sử của Bộ Tư pháp Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2002 theo trình tự thời gian bắt đầu từ tháng 3 năm 1945-Tổ chức Tư pháp trong Ủy ban Dân tộc giải phóng đến tháng 12 năm 2002. Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ và tăng cường công tác dân vận năm 2002.
Đầu mục: 6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam (2003-2009) / Tập 2 Bộ Tư pháp - H. : Tư pháp, 2015. - 551 tr. ; 19 cm..
Cuốn sách đã tập hợp, hệ thống những sự kiện lịch sử của Bộ Tư pháp từ năm 2003 đến năm 2009 theo trình tự thời gian bắt đầu từ ngày 07 đến 08 tháng 01 năm 2003 đến ngày 22 tháng 12 năm 2009
Đầu mục: 6 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Biên niên lịch sử Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (1930 – 1976) – Tập 1 - H. : Phụ nữ, 2012. - 551 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách trình bày những sự kiện quan trọng trong qua trình hình thành, tổ chức và hoạt động của Hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thẩm tra, đối chiếu. Trong đó bao gồm một số sự kiện tiêu biểu thể hiện phong trào đấu tranh của phụ nữ Việt Nam từ năm 1930-1976.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1