Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Về chế định điều tra tội phạm trong bộ luật Tố tụng hình sự / Trần Đình Nhã // Kiểm sát.số 21/tháng 11/2012. - H.;, 2012. - tr.10-15 .
Trình bày về vấn đề chế định điều tra tội phạm trong BLTTHS. Điều tra tội phạm là giai đoạn đầu giữ vai trò quan trọng trong TTHS.Bài viết đề cập sâu ở khía cạnh tổ chức điều tra thông qua việc phân tích thẩm quyền tố tụng giữa các chủ thể mà không đề cập đến cấc nội dung khác như biện pháp điều tra, biện pháp ngăn chặn, kiểm sát điều tra....Nêu 1 số bất cập và phương án đối với tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra trong TTHS.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1