Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp và sửa đổi bổ sung chế định chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự / Đỗ Văn Đương // Kiểm sát.số 21/tháng 11/2012. - H.;, 2012. - tr.46-54 .
Trình bày một số sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng Hình sự nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về phân tích rõ thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm quyền hạn tư pháp theo hướng tăng quyền trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, thẩm phán. Sửa đổi, bổ sung chế định chứng cử trong BLTTHS.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1