Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Về tư cách người đảng viên cộng sản / V.I.Lê nin - H. : Nxb sự thật, 1984. - 142 tr. .
Phần 1/ Một số nguyên tắc chung về tư cách người đảng viên cộng sản. Phần 2/ Về tư cách người đảng viên cộng sản trong điều kiện đảng nắm chính quyền. Phần 3/ Về việc giáo dục và rèn luyện đảng viên
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1