Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mỗi quan hệ tăng trưởng kinh tế và thực hiện chính sách xã hội trong phát triển bền vững những, giải pháp chủ yếu đối với Viêt Nam / Đỗ Thế Tùng // Tạp chí Cộng Sản.Số825 /T7-2011. - H.;, 2011. - Tr.48-53 .
Bài viết trình bày mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện chính sách xã hội trong phát triển bền vững, những giả pháp chủ yếu để kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện các chính sách xã hội ở Việt Nam.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1