Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thiết lập bộ máy quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cơ sở, bài học từ lịch sử / Nguyễn Đức Mạnh // Tạp chí Tổ chức nhà nước.Số11/2011. - H.;, 2011. - Tr.20-22 .
Trong phạm vi bài viết thiết lập bộ máy quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Đã đưa ra một số bài học : Huy động tối đa sức người sức của cho công cuộc xây dựng đất nước; phát triển kinh tế xã hội thì phải dựa vào dân làm cho dân an tâm, an cư sinh sống, tăng gia sản xuất và được thụ hưởng những thành quả lao động của mình...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1