Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính / Cù Thu Anh // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.Số7/2011. - H.;, 2011. - Tr.40-43 .
Bài viết trình bày sự cần thiết phải có hướng dẫn về thực hiện trợ giúp pháp lý trong khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Một số nội dung chính của thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1