Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cải cách quản lý tài chính công trong các Viện, trường Đại học / Hoàng Thị Liễu // Tạp chí Quản lý nhà nước.Số(190)11/2011. - H.;, 2011. - Tr.11-13 .
Bài viết trình bày một số giải pháp tác giả đưa ra nhằm khắc phục một số bất cập trong việc chi ngân sách cho các học viện,trường đại học như: Tăng chi cho công tác giảng dạy và học tập, có chính sách đãi ngộ phù hợp đồng thời tăng cường công tác quản lý tài chính đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo phải được thực hiện đúng luật ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước; Tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn nước ngoài; giám sát chặt chẽ việc chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học công nghệ và việc sử dụng sản phẩm của giáo dục đào tạo.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1