Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nhưng nội dung mới cơ bản của luật tố tụng hành chính năm 2010 so với pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 / Đào Thị Xuân Lan // Tạp chí Tòa án nhân dân.Số14/2011. - H.;, 2011. - tr.7- 14;20 .
Bài viết trình bày những hạn chế bất cập qua thực tiễn công tác 14 năm giải quyết các vụ án hành chính, những nội dung mới cơ bản của luật tố tụng hành chính năm 2010.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1