Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cuộc tìm hiểu chủ nhân đích thực và chính sách giám sát doanh nghiệp nhà nước Việt Nam / Phạm Việt Thắng, Trần Thị Hồng Liên // Quản lý nhà nước.Tháng 6/2011. - H.;, 2011. - 47-51tr. .
Bài viết gồm 4 phần: 1, quản lý tài sản nhà nước trong doanh nghiệp chưa đựơc thể chế hoá thành luật; 2, Đại diện chủ sở hữu nhà nước trong quá trình giám sát doanh nghiệp nhà nước; 4, một số kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng quản lý và giám sát doanh nghiệp nhà nước
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1