Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số giải pháp phòng chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. / Lưu Hoài Bảo // Kiểm sát.Số 14 (Tháng 7/2014). - H., 2014. - 48-49tr .
Xuất phát từ bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa và chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước ta được cụ thể hóa trong luật hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan việc xử lý đối với những đối tượng chưa thành niên phạm tội và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Bài viết đưa ra một số giải pháp phòng chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Một số vấn đề về nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và cuộc đấu tranh chống tội phạm rửa tiền / Nguyễn Ngọc Minh // Tạp chí ngân hàng.Số 10(tháng 5/2011). - H.;, 2011. - 35-39 tr. ; cm.
Trong bài viết này, các thuật ngữ "bí mật thông tin khách hàng", "bảo mật thông tin khách hàng" được hiểu là việc đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi, giao dịch của khách hàng tại các tổ chức tín dụng
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nhóm tội phạm có tổ chức theo công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và vấn đề hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam / Bùi Đình Tiến // Nhà nước và pháp luật.6 (326)/2015. - H., 2015. - 70-76; 84 .
Bài viết phân tích các đặc điểm của nhóm tội phạm có tổ chức được quy định trong Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và yêu cầu của Liên hợp quốc đối với các quốc gia thành viên trong việc nội luật hóa hành vi tham gia nhóm tội phạm có tổ chức. Bài viết cũng chỉ ra cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý đấu tranh với nhóm tội phạm có tổ chức và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên ký kết, phê chuẩn Công ước.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Vai trò lãnh đạo của cấp ủy ở cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm / Trần Minh Tơn // Tạp chí cộng sản.Số 823 (tháng 5/2011). - H.;, 2011. - tr.94-96 .
Bài viết đề cập đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy ở cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hiệu quả thực tiễn chủ trương của Đảng về công tác phòng chống tội phạm tùy thuộc vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.Trong đó sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy ở cơ sở giữ vai trò quan trọng, nền tảng
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Việt Nam tham gia và công ước và nghị định Thư bổ sung công ước của Liên Hiệp quốc. / Mai Thu Hằng // Kiểm sát.7(4/2016). - H., 2016. - 53-58TR .
Nội dung bài viết tuyên bố khẳng định mức độ và phạm vi tham gia Công ước của Việt Nam.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1