Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý luận của tố tụng lao động / Lê Thị Hoài Thu // Nghiên cứu lập pháp.01 (257) tháng 01/2014. - H., 2014. - 13-20 .
Bài viết bàn về cơ sở lý luận của tố tụng lao động như mối quan hệ giữa luật nội dung và luật thủ tục trong lĩnh vực lao động, sự cần thiết của phương thức tố tụng lao động trong mối tương quan với các phương thức giải quyết tranh chấp lao động khác như thương lượng, hòa giải, trọng tài và cơ sở của việc quy đinh riêng về tố tụng lao động. Các bước tố tụng trọng tài lao động và tố tụng tại tòa án để độc giả hiểu rõ hơn về tố tụng lao động.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cơ sở lý luận và góp ý về Khoản 1 Điều 146 Dự thảo bộ luật dân sự / Bùi Thị Hồng Dương // Dân chủ & Pháp luật.8/2015. - H., 2015. - 3-8 tr. .
Phạm vi bài viết bàn về cơ sở lý luận và đưa ra một số góp ý về Khoản 1 Điều 146 Dự thảo bộ luật dân sự: về việc du nhập chế định đại diện bề ngoại.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Hiền Phương - H. : Hà Nội 2008. - 192 tr. ; 27 cm..
Luận án gồm những vấn đề lý luận về an sinh xã hội , về PL an sinh XH và thực trạng xây dựng pháp luật an sinh XH ở Việt Nam..
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam / Nguyễn Đình Kháng // Cộng sản.853 (11/2013). - H., 2013. - 51-55 .
Chế độ sở hữu đất đai là một trong các trụ cột của chế độ chính trị - kinh tế - xã hội, được hình thành dựa trên những điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa riêng biệt của đất nước. Đó cũng chính là cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
       1  2  3 of 3