Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số bài học kinh nghiệm lịch sử trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Trương Quốc Chính // Quản lý nhà nước.Số 183- Tháng 4/2011. - H.;, 2011. - tr.2-5(xem tiếp tr.11) .
Việc thừa kế những giá trị tiến bộ mà nhân loại đã đạt được trong các tổ chức và hoạt động của Nhà nước trên thế giới, nhất là truyền thống chính trị của dân tộc và cách thức tổ chức thực hiện hiệu quả quyền lực của nhà nước pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một tất yếu. Bài viết nêu lên một số bài học kinh nghiệm lịch sử trong xã hội nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1