Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những nội dung mới trong Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam khoa XI / Ngô Quốc Thái // Kiểm tra.Số 3/2011. - H.;, 2011. - tr.23-25 .
Bài viết đưa ra những nội dung mới trong điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI: Chấp hành quy định của ban chấp hành trung ương về những điều Đảng viên không được làm; Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp; Ban chấp hành trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới;...; khiển trách, cảnh cáo ủy viên ban chấp hành trung ương vi phạm phẩm chất chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1