Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp Nhà nước / Trương Vĩnh Xuân // Nghiên cứu lập pháp.Số 6(191)-T3/2011. - H.;, 2011. - tr.41-46(xem tiếp tr.60) .
Bài viết đề cập đến: Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp tư nhân cấu thành của cộng đồng doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân trước cơn bão thành lập các loại hình doanh nghiệp khác;Nhân tố khẳng định sự tồn tại của doanh nghiệp tư nhân trong cộng đồng doanh nghiệp
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1