Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các đặc điểm của đời sống văn hóa đô thị- Nhận thức và vận dụng trong phát triển đô thị hiện nay / Phạm Duy Đức // Quản lý nhà nước.Số 176/T9-2010. - H.;, 2010. - tr.2-6 .
Bài viết đề cập đến một số đặc điểm của văn hóa đô thị; Một số đặc điểm tiêu biểu của văn hóa đô thị nước ta hiện nay; Một só giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa đô thị ở nước ta hiện nay
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1