Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số nội dung cơ bản trong "Luật về đạo đức và tính minh bạch trong vận động hành lang" của Canada / Vũ Anh Tuấn // Thanh tra.Số 8/2010. - H.;, 2010. - tr.39-40 .
Bài viết nói về một số nội dung cơ bản sau: mục đích; phân biệt các nhà vận động tư vấn hành lang, doanh nghiệp vận động tư vấn hành lang; đảm bảo tính công khai minh bạch cho hoạt động vận động hành lang; những điều khoản cấm một số hành vi của các nhà vận động hành lang và đưa ra những biện pháp kỷ luật; luật còn quy định về các biện pháp kỷ luật và hình thức xử phạt đối với những hành vi vi phạm các quy định về vận động hành lang.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1