Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hiệu quả bước đầu từ mô hình "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật" / Đỗ Văn Luân // Dân chủ và pháp luật.Số chuyên đề T10 /2010. - H.;, 2010. - tr.6- 9 .
Bài viết đề cập: Vài nét về nông nghiệp nông thôn tỉnh Gia Lai; Kết quả, mục đích thành lập câu lạc nông dân với pháp luật, kết quả bước đầu hoạt động của câu lạc bộ nông dân với pháp luật
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1