Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số nội dung mới của nghị định 123/2016 NĐ-CP về chức năng nhiệm vụ ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,cơ quan ngang Bộ. / Thái Quang Toản // Tổ chức nhà nước.10/2016. - H., 2016. - 59-61tr .
Bài viết trình bày : 1.Nhứng quy định chung. 2.Về nhiệm vụ,quyền hạn của Bộ. 3. Về cơ cấu tổ chức của Bộ. 4.Về nhiệm vụ,quyền hạn,trách nhiệm của Bộ trưởng. 5.Về điều khoản thi hành 6.Về định hướng sửa đổi chức năng ,nhiệm vụ,quyền hạn ,cơ cấu tổ chức của các Bộ,ngành.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ trên cơ sở định rõ tính chất và các loại hình tổ chức tham mưu, tổ chức thừa hành - thực thi pháp luật / Đặng Xuân Phương // Tổ chức nhà nước.Số 7/2010. - H.;, 2010. - tr.40-43(xem tiếp tr.45) .
Bài viết chỉ ra sự cần thiết phải phân biệt giữa công tác tham mưu với công tác thừa hành, thực thi pháp luật và các dịch vụ phục vụ quản lý, điều hành của các bộ; Đổi mới nhận thức về chức năng , nhiệm vụ và mô hình tổ chức, quản lý đối với tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Một số ý kiến đề xuất.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1