Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các phương thức đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luậti; / Bùi Huy Tùng // Nhà nước và Pháp luật;.Số 7(267)/2010. - H; : Lao động- xã hội;, 2010. - Tr.7-16 .
Bài viết đưa ra các phương thức như: phương thức mang tính chất phòng ngừa, phương thức mang tính chất ngăn chặn, thông qua hoạt động giải thích pháp luật, hoạt động giám sát văn bản của Quốc hội; ủy ban thường vụ quốc hội; của hội đồng nhân dân và các ban của hội đồng nhân dân, hoạt động kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động hệ thống hóa pháp luật.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nguồn luật và một số vấn đề về sử dụng nguồn luật trong hệ thống pháp luật nước ta hiện nay / Cao Việt Thăng // Nhà nước và pháp luật.12/2013. - H., 2013. - 19-24 .
Trong khoa học pháp lý nước ta hiện nay, việc nhận diện nội hàm của khái niệm nguồn luật vẫn đang gây nhiều tranh cãi về mặt khoa học. Trong bài, tác giả nêu quan điểm của mình nhằm bổ sung thêm một số nhận thức về khái niệm nguồn luật; đưa ra một số nhận định, đánh giá về các loại nguồn luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1