Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Căn cứ và phương pháp thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can / Nguyễn Duy Giang // kiểm sát.Số 2 (1-2007). - H.;, 2007. - tr.27-32 .
Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin trao đổi một số vấn đề về phương pháp nghiệp vụ khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can của Viện kiểm sát
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1