Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện hệ thống giáo dục pháp luật ở Việt Nam nhằm thi hành hiến chương ASEAN / Trần Ngọc Dũng // Luật học.Số 1/2010. - H.;, 2010. - Tr.9-17 .
Nêu vai trò của giáo dục pháp luật trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế. Chính sách của Nhà nước và hệ thống chương trình giáo dục pháp luật của Việt Nam. Những thành tựu, hạn chế của sự nghiệp giáo dục pháp luật Việt Nam trong những năm qua. Nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN liên quan đến hệ thống giáo dục pháp luật của Việt Nam và những phương hướng thi hành
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1