Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quan niện phát triển khoa học trong quá trình đổi mới lý luận của Đảng cộng sản Trung Quốc / Nguyễn Thành Lợi // Lý luận chính trị.số 5/2009. - H.;, 2009. - tr.84-88 .
Bài viết cho thấy 30 năm qua công tác đổi mới lý luận của Đảng cộng sản Trung Quốc luôn đi liền với bước tiến của công cuộc cải cách mở cửa, đây là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy xã hội Trung Quốc phát triển
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1