Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cần sớm sửa đổi / Trần Đức Dương // Kiểm sát.Số 18 (tháng 9/2009). - H.;, 2009. - tr.23-24 .
Theo quy định tại Điều 126 BLTTHS năm 2003 cho thấy yêu cầu cảu việc khởi tố bị can phải được tiến hành hết sức chặt chẽ, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, vừa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng đã nảy sinh một số vướng mắc, nhất là trong việc Viện kiểm sát xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can…nguyên nhân rất cơ bản đó là sự bất hợp lý trong quy định của BLTTHS về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Kiện kiểm sát. Vì vậy, để giải quyết vấn đề trên, cần sửa đổi quy định của Điều 126 BLTTHS từ việc quy định là: “…Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can..” thành: “…Viện kiểm sát phải quyết phê chuẩn hoặc không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can…”. Trong trường hợp không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải nêu lý do và Cơ quan điều tra có thể thu thập thêm chứng và hoàn toàn có thể khởi tố trở lại đối với đối tượng này khi không có đủ căn cứ; có như vậy mới đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và hạn chế oan, sai trong hoạt động tố tụng
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1