Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện quy định về chế tài đối với các tội phạm cụ thể / Cao Thị Oanh // Nhà nước và pháp luật.Số 7(243)- 2008. - H.;, 2008. - tr.59-62 .
Có thể khẳng định rằng hệ thống chế tài thuộc Phần Các tội phạm chỉ có thể là cơ sở pháp lý phù hợp cho thực tiễn áp dụng pháp luật khi chúng đáp ứng cả hai yêu cầu là: Hình phạt phải tương xứng với tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm và khung hình phạt có khoảng cách giữa mức tối thiểu và mức tối đa hợp lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy Bộ luật Hình sự năm 1999 chưa đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu này. Việc xây dựng và hoàn thiện các quy định về khung hình phạt của tội phạm theo hướng phù hợp với tính nguy hiểm của tội và có khoảng cách giữa mức tối thiểu và mức tối đa hợp lý như phân tích chắc chắn sẽ tạo ra cơ sở pháp lý phù hợp để cơ quan áp dụng luật có thể quyết định loại và mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm và thân nhân người phạm tội, hạn chế được tình trạng lạm dụng các loại hình phạt có tính cưỡng chế cao trong khi nếu áp dụng hình phạt nhẹ hơn vẫn có thể đạt được mục đích cần thiết
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1